Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Nová stránka 1

Zpráva o činnosti Knihovny Uměleckoprůmyslového musea za rok 2012

 

 

 

Přírůstky knihovního fondu:                                                                     2 090 kj.

           

z celkového přírůstku činí:

 

            knihy                                                                                                    1004 kj.

            časopisy                                                                                               386 kj.

      výstavní katalogy                                                                                 651 kj.

      aukční katalogy                                                                                      33 kj.

             CD                                                                                                        16 ks

 

z toho: koupí                                                                                                    473 kj.

      výměnou                                                                                              352 kj.

            darem                                                                                                 1233 kj.

      za zápůjčky                                                                                            10 kj.

za reprodukční práva                                                                             22 kj.

 

Odepsáno                                                                                                          54 kj.

 

Celkem přírůstky knihovního fondu                                                         2036 kj.

 

Knihovna má k 31. prosinci 2012 celkem 182 336 kj.

 

Na nákup knižního fondu bylo v roce 2012 vynaloženo celkem 361 630,- Kč.

32 708,- Kč na nákup knih bylo hrazeno z grantu Věda a výzkum.

Předplatné časopisů a databází na r. 2012 činilo 99 385,- Kč.

Hodnota publikací získaných výměnou činí 141 502,- Kč.

Částka vybraná za čtenářské poplatky a kopie činí 59 095,- Kč.

 

Nejvýznamnější dárci, instituce a osoby:

Dary z pozůstalosti Dr. Adlerové a P. Rady, J. Hůla – Artarchiv v DOXu, VŠUP, některá nakladatelství, galerie (Ostrava, Litoměřice, Náchod), autoři některých publikací, jednotliví zaměstnanci UPM, zejména Dr. H. Koenigsmarková, Dr. M. Hlaveš, P. Štembera, J. Mlčoch, Dr. I. Knobloch, a někteří čtenáři (p. Bárta).

 

 

 

Uživatelé knihovny a služby

 

Návštěvníci knihovny a studovny                                            3178 osob

                                                                                                                                        

Nově zapsaní čtenáři                                            92 osob

             z toho pracující                                         22

             studenti+důchodci                                   62+5

                  držitelé průkazek na volný vstup               3

 

Pracovníci UPM                                                    19                     

 

 

Výpůjčky:                                                                                  14 805 kj.      

 

Z toho prezenčně                                                                        14218 kj.

            Absenčně                                                                        19 kj.                                        

Pracovníkům muzea                                                                    568 kj

 

MVS                                                                                           130  kj.

 

Bibliografické, knihovnické a faktografické informace většího rozsahu

            Ve studovně, telefonicky                                                                 46                   Prostřednictvím internetu + Ptejte se knihovny                             60

      Tématické rešerše a konzultace většího rozsahu                               19

 

Kopírovací služba:

Kopie černobílé                                                                                       12 972 kopií

Kopie barevné                                                                                               78 kopií

 

Skenování                                                                                                    198 stran

služba VPK                                                                                            124 stran

           

      Fotografování vlastním digitálním aparátem                                               804 žádostí

 

Využívání internetu:

 

Návštěvnost webové stránku knihovny                                                  11 355 návštěv

      Návštěvnost oborové brány ART                                                                       12 453 návštěv

 

Zpracování a ochrana knihovního fondu:

 

Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Od roku 2001 též probíhá souběžná rekatalogizace starších přírůstků fondu do elektronické databáze. Během roku 2012 byly

nově zkatalogizovány přírůstky z let 1933 až 1927 (Projekt VISK 5).

 

Katalogizace do elektronické databáze celkem                             8649 záznamů

Přírůstky (monografie, seriály a výstavní katalogy)                1655 záznamů

Články                                                                                                3 406 záznamů

            Seriály (časopisy a periodické sborníky)                                     55 záznamů

Retrospektivní katalogizace                                                    3482 záznamů

           

                                                                                                                    

Do Souborného katalogu ČR bylo odevzdáno                               6235 záznamů

                                                           přijato                                     5955 záznamů                    

 

 

Ochrana knihovního fondu

 

Vazby časopisů:

 pevná vazba                                                                                              44 sv.

do desek zkompletováno                                                                        140 sv.

 

Drobné opravy knižního fondu vlastními silami:

roztržené listy, vlepování chybějících stran                                         45 sv.

      opravy rozbitých hřbetů                                                                      190 sv.

      hřebenové vazby pro UPM                                                                   14 ks

           

 

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

·         Akviziční činnost

·         Zápisy do inventáře, místních seznamů, do evidence časopisů

·         Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence

·         Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta

·         Příprava časopisů do vazby

·         Evidence výpůjček + upomínky

·         Agenda spojená s MVS

·         Revize knihovního fondu

·         Evidence čtenářů a uživatelů internetu (katalogu on line, oborové brány ART)

·         Administrace databáze KP-Win, průběžná redakce záznamů v této databázi

·         Správa webové a facebookové stránky knihovny

·         Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely

·         Zodpovídání dotazů čtenářů a služba Ptejte se knihovny

·         Zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů

·         Správa souboru aukčních katalogů v mimopražském depozitáři

 

 

 

 

Knihovna UPM získala  v roce 2012 podporu MK na projekty podané do programu VISK (Veřejné informační služby knihoven)

 1) VISK 5 (retrokatalogizace) – získáno 95 000 Kč (žádáno 125 000 Kč), byly zkatalogizovány přírůstky za roky 1933 až 1927.

 2) VISK 8B  - projekt Další rozvoj oborové brány Umění a architektura (ART) – získáno 276 000 Kč, celkové náklady na projekt 491 703 Kč, 9 zúčastněných knihoven se podílelo částkou 23 967 Kč

 

 

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami,

veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:

·         Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK - vedení praxe vysokoškolských studentů –1 studentka

·         Spolupráce s ÚDU AV  ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury

·         Spolupráce s knihovnami uměleckého zaměření při plnění projektu  Oborová brána Umění a architektura ART – Knihovna UPM je koordinátorem

·         Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací

·         Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.  Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí

·         Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:

·         s NK při standardizaci v oblasti věcného zpracování analytického popisu,

·         s NK při vytváření Souborného katalogu ČR,

·         s NK při poskytování služby "Ptejte se knihovny"

·         s NTK při poskytování služby VPK (virtuální polytechnická knihovna), budování Národního úložiště šedé literatury (NUŠL)

·         s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby

·         Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

 

Ve studovně se konaly 4 výstavky (k úmrtí PhDr. Josefa Hejzlara, 100. výročí narození Jiřího Trnky, Peter Skubice – šperky, Nábytek pro historická divadla).

Další akce: vernisáže a tiskové konference, besedy, přednášky, školení, schůze, semináře, filmování, apod.

 

Pracovnice knihovny se zúčastnily řady školení, seminářů a konferencí. Knihovnice pracovaly v různých odborných komisích MK a MŠ (Věda a výzkum, Skupina pro věcné zpracování.). Dr. J. Okrouhlíková obdržela na celostátní konferenci Knihovny současnosti medaili Z.V. Tobolky – ocenění za rozvoj českého knihovnictví.

 

 

 

 

 

 

Srhnutí

 

            Počet návštěvníků i čtenářů studovny a počet  přímých výpůjček mírně klesá (3178 osob, průměrně 13 za den a 14805 výpůjček).  Vysokou využívanost a oblibu má sobotní služba zavedená v roce 2011. Své fanoušky si knihovna získává také prostřednictvím facebooku.

            Knihovna ale poskytuje stále více služeb svým uživatelům prostřednictvím internetu.  Roste počet návštěvníků webových stránek knihovny (11355 osob). Tito návštěvníci jsou většinou zájemci o odbornou literaturu, kteří využívají internet k přístupu do on-line katalogu nebo hledají v katalogu oborové informační brány ART.  Snadný přístup k informacím o fondech knihoven v Souborném katalogu ČR a zároveň unikátnost fondu Knihovny UPM vede k trvalému zvyšování žádostí o meziknihovní výpůjční službu. Časté jsou také žádosti především o faktografické informace, adresované přímo knihovně nebo prostřednictvím služby "Ptejte se knihovny", ve které je Knihovna UPM garantem za informace z oblasti výtvarného umění. Pracovníci knihovny zodpovídají i přímé dotazy prostřednictvím elektronické pošty a mnoho jednodušších dotazů telefonicky. Zvyšuje se počet žádostí o zaslání skenů z materiálů knihovny elektronickou poštou. Bohužel služba dodávaní dokumentů elektronicky, kterou knihovna poskytuje prostřednictvím VPK, je stále poznamenána trvající stagnací, protože dodržováním autorského zákona a úpravou poplatků za tuto službu, je pro řadu uživatelů ve srovnání s klasickým kopírováním příliš drahá.

           

            Na nákup knih a časopisů i na předplacení odborných databází (EBSCO a Art Full Text) bylo vynaloženo o něco méně finančních prostředků než v minulých letech, tedy 361630,- korun. Nákup publikací tvoří 22,6% celkového ročního přírůstku. Největší podíl (více než polovinu přírůstku - 59%) tvoří dary, a to především výstavní a aukční katalogy. Výměnou bylo získáno 16,8% ročního přírůstku. Zbytek ročního přírůstku je tvořen publikacemi získanými za reprodukční práva nebo za zápůjčky muzejních předmětů na výstavy (1,53%).  Knihovna má ke dni 31.12.2012 182 336 knihovních jednotek.

 

            Je třeba upozornit na špatný stav výpočetní techniky v knihovně, především nedostačující kapacitu serverů. Současný server zpomaluje některé knihovnické činnosti a neumožňuje poskytovat adekvátní služby (např. nelze prohlížet digitalizované časopisy v systému Kramerius, vyhledávání v on-line katalogu je pro uživatele velice zpomalené).

           

Knihovna získala na rok 2012  2 granty z programu VISK MK ČR  v celkové hodnotě 371 tisíc Kč určených na zpětné zpracování knižního fondu a na společný projekt 9 knihoven budování Oborové brány Umění a architektura ART. Tyto granty podporují víceleté projekty knihovny. (Zpracování knižního fondu Knihovny UPM do elektronické databáze, Budování oborové informační brány ART. Grant na digitalizaci architektonických časopisů 1. pol. 20. stol. jsme v roce 2012 nepodávali z důvodu omezených finančních možností UPM, ze stejných důvodů jsme se zatím nezapojili do projektu Národní knihovny ČR Kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit.)

     

            Pokračuje spolupráce s ostatními knihovnami. Aktivně spolupracujeme na budování oborové informační brány Umění a architektura ART, v rámci projektu byla do knihovny zapůjčena elektronická čtečka.

      Pracovnice knihovny se aktivně účastnily knihovnických akcí, seminářů a konferencí, a jedné odborné zahraniční exkurze. Pracovnice pracovaly též v různých odborných komisích, např. v Ústřední knihovnické radě MK, v komisi MK pro Vědu a výzkum a v Komisi pro věcné zpracování Národní knihovny.

            V roce 2012 došlo v Knihovně UPM k několika personálním změnám: od března je vedením knihovny pověřena Š. Bláhová, Dr. J. Okrouhlíková zastává pozici zástupce a poradce, místo L. Chrástové a J. Pelikánové nastoupily L. Zifčáková a V. Wernerová.

 

 

 

      Šárka Bláhová