Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Zpráva o činnosti Knihovny Uměle

Zpráva o činnosti Knihovny Uměleckoprůmyslového musea za rok 2011

 

 

 

Přírůstky knihovního fondu:                                                                     2 050 kj.

           

z celkového přírůstku činí:

            knihy                                                                                                    885 kj.

            časopisy                                                                                               341 kj.

      výstavní katalogy                                                                                 716 kj.

      aukční katalogy                                                                                      81 kj.

             CD                                                                                                        27 ks

 

z toho: koupí                                                                                                   583 kj.

      výměnou                                                                                              396 kj.

      darem                                                                                                1 033 kj.

      za zápůjčky                                                                                            15 kj.

za reprodukční práva                                                                            23 kj.

 

Odepsáno                                                                                                          99 kj.

 

Celkem přírůstky knihovního fondu                                                         1 951 kj.

 

Knihovna má k 31. prosinci 2011 celkem 180 294 kj.

 

Na nákup knižního fondu bylo v roce 2011 vynaloženo 395 403,- Kč.

Předplatné databází na r. 2011 činilo 32 700,- Kč.

Hodnota publikací získaných výměnou činí 144 654,- Kč.

 

Nejvýznamnější dárci, instituce a osoby:

Národní knihovna ČR, Rabasova galerie, DOX, některá nakladatelství, autoři některých publikací, Dr. H. Koenigsmarková, Dr. M. Hlaveš PhD, P. Štembera, J. Mlčoch,  a další jednotliví pracovníci UPM a někteří čtenáři.

 

 

 

Uživatelé knihovny a služby

 

Návštěvníci knihovny a studovny                                            4 202 osob

Čtenáři                                                                                        3 524 osob                                       

Zapsaní čtenáři                                                                                100 osob

             z toho pracující                                         14

             studenti+důchodci                                   71

                  držitelé průkazek na volný vstup               15

Pracovníci UPM                                      10                        

 

 

Výpůjčky:                                                                                               16 807 kj.

Presenční                                                                     16 001 kj.

Absenční                                                                              4 kj.

Pracovníkům muzea                                                        693 kj

MVS                                                                                 109  kj.

 

Bibliografické, knihovnické a faktografické informace většího rozsahu

            Ve studovně                                                                                     průměrně 8 denně

      Telefonicky                                                                                                    47

            Prostřednictvím internetu + Ptejte se knihovny                                           135

      Tématické rešerše a konzultace většího rozsahu                                             16

 

Kopírovací služba:

Kopie černobílé                                                                                       15 763 kopií

Kopie barevné                                                                                                82 kopií

 

Skenování                                                                                                    152 stran

služba VPK                                        22 str.

            ostatní                                              130 str.

      Fotografování vlastním digitálním aparátem                                               822 žádostí

 

Využívání internetu:

Návštěvnost webové stránku knihovny                                             10 683 návštěv

      (6 339 nových, 4 344 opakovaných)

Návštěvnost oborové brány ART                                                       15 694 návštěv

      Ptejte se knihovny                                                                                      105 dotazů

 

Zpracování a ochrana knihovního fondu:

 

Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Od roku 2001 též probíhá souběžná rekatalogizace starších přírůstků fondu do elektronické databáze. Během roku 2011 byly

nově zkatalogizovány přírůstky z let 1943 až 1936 (Projekt VISK 5).

 

Katalogizace do elektronické databáze celkem                             9 202 záznamů

Přírůstky (monografie, seriály a výstavní katalogy)                2 266 záznamů

Články                                                                                               3 775 záznamů

            Seriály (časopisy a periodické sborníky)                                      48 záznamů

Retrospektivní katalogizace                                                    2 907 záznamů

           

                                                                                                                    

Do Souborného katalogu ČR bylo odevzdáno                               5 425 záznamů

                                                           přijato                                     5 096 záznamů                   

 

 

Revize a ochrana knihovního fondu

Revize                                                                                                  22 863 sv.

Vazby časopisů                                                                                           57 sv.

Drobné opravy knižního fondu vlastními silami:

roztržené listy, vlepování chybějících stran                                          60 sv.

            opravy rozbitých hřbetů                                                                      250 sv.

           

 

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

·         Akviziční činnost

·         Zápisy do inventáře, místních seznamů, do evidence časopisů

·         Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence

·         Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta

·         Příprava časopisů do vazby

·         Evidence výpůjček + upomínky

·         Agenda spojená s MVS

·         Revize knihovního fondu

·         Evidence čtenářů a uživatelů internetu (katalogu on line, oborové brány ART)

·         Administrace databáze T Series, průběžná redakce záznamů v této databázi

·         Čištění databáze a příprava na přechod do nového SW

·         Administrace domovské stránky knihovny na  www

·         Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely

·         Zodpovídání dotazů čtenářů a služba Ptejte se knihovny

·         Zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů

 

 

            Knihovna UPM získala  v roce 2011 podporu MK na projekty podané do programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) :

 1) VISK 5 (retrokatalogizace), byly zkatalogizovány přírůstky za roky 1939 až 1936.

 2) VISK 7 (Digitalizace českých architektonických časopisů první poloviny 20. stol). –      byly zdigitalizovány ročníky 1913 – 1928 Stavitelských listů.

3) VISK 8B na pokračování , rozšíření a zkvalitnění služeb Oborové brány Umění a architektura (ART) jako součást JIB Národní knihovny.

 

 

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami,

veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:

·         Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK -vedení praxe vysokoškolských studentů –1studentka

·         Spolupráce s VOŠIS – vedení dlouhodobé praxe 2 studentky

·         Spolupráce s ÚDU AV  ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury.

·         Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím, či k výstavám a prací na projektu celého muzea

·         Spolupráce s knihovnami uměleckého zaměření při plnění projektu  Jednotná informační brána ART

·         Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.

·         Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.  Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.

·         Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:

·         s NK při standardizaci v oblasti věcného zpracování analytického popisu,

·         s NK při vytváření Souborného katalogu ČR,

·         s NK při poskytování služby "Ptejte se knihovny"

·         s STK při poskytování služby VPK (virtuální polytechnická knihovna)

·         s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby

·         Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

 

Ve studovně se konaly 3 výstavky (K:H.Mácha: Máj, Elementární časoměrné přístroje, Slabikáře).

Další akce: vernisáže a tiskové konference, besedy, přednášky, školení, schůze, semináře, filmování, apod.

 

Pracovnice knihovny se nejen zúčastnily řady školení, seminářů a konferencí a jedné zahraniční exkurze, ale přednesly 2 odborné příspěveky (na semináři muzejních knihovníků AMG v Českém Těšíně) a publikovaly 2 články v odborných časopisech a sbornících. (Věstník Asociace Muzeí a galerií, e-časopis Moravské zemské knihovny.) Knihovnice pracovaly v různých odborných komisích MK a MŠ (Věda a výzkum, Skupina pro věcné zpracování.)

 

 

1. února 2012

J. Okrouhlíková