Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Nová stránka 1

Zpráva o činnosti Knihovny Uměleckoprůmyslového musea za rok 2010

 

 

 

Přírůstky knihovního fondu:                                                                     3 758 kj

           

z celkového přírůstku činí:

            knihy                                                                                                 1 138 kj.

            časopisy                                                                                               682 kj.

      výstavní katalogy                                                                              1 226 kj.

      aukční katalogy                                                                                    652 kj.

             CD                                                                                                        60 kj.

 

z toho: koupí                                                                                                   680 kj.

      výměnou                                                                                              369 kj.

      darem                                                                                                1 898kj.

      za zápůjčky                                                                                            13 kj

za reprodukční práva                                                                            14 kj.

 

Odepsáno                                                                                                          10 kj.

 

Celkem přírůstky knihovního fondu                                                         3 748 kj.

 

Knihovna má k 31. prosinci 2010 celkem 178 343 kj.

 

Na nákup knižního fondu bylo v roce 2010 vynaloženo 433 390,- Kč.

Předplatné databází na r. 2011 činilo 36 500,- Kč.

Hodnota publikací získaných výměnou činí 245 175,- Kč.

 

Nejvýznamnější dárci, instituce a osoby:

Středočeská galerie, Knihovna Židovského muzea, Národní knihovna ČR, Rabasova galerie, DOX, Evropská numizmatická asociace, České velvyslanectví v Korejské republice, některá nakladatelství, Dr. H. Koenigsmarková, Mgr. M. Hlaveš PhD, P. Štembera, Dr. J. Croy, J. Mlčoch, Dr. J.N.Assmann,  autoři některých publikací a jednotliví pracovníci UPM a někteří čtenáři.

 

 

Uživatelé knihovny a služby

 

Návštěvníci knihovny a studovny                                            4 373 osob

Čtenáři                                                                                        3 258 osob                                       

Zapsaní čtenáři                                                                                165 osob

            z toho pracující                                                26

      studenti+důchodci                                        123

            držitelé průkazek na volný vstup                     16

Pracovníci UPM                                                                              948 osob

 

 

Výpůjčky:                                                                                               19 435 kj.

Presenční                                                                     19 414 kj.

Absenční                                                                            21 kj.

Pracovníkům muzea                                                     1 215 kj

MVS                                                                                 141  kj.

 

Bibliografické, knihovnické a faktografické informace většího rozsahu

            Ve studovně                                                                                     průměrně 8 denně

      Telefonicky                                                                                                    43

            Prostřednictvím internetu + Ptejte se knihovny                                           105

      Tématické rešerše a konzultace většího rozsahu                                             22

 

Kopírovací služba:

Kopie černobílé                                                                                       18 600 kopií

Kopie barevné                                                                                                73 kopií

 

Skenování                                                                                                    155 stran

služba VPK                                        105 str.

             ostatní                                                             50 str.

      Vázání kopií pro veřejnost a pracovníky muzea                                            11 ks

       Fotografování vlastním digitálním aparátem                                              654 žádostí

 

Využívání internetu:

Návštěvnost webové stránku knihovny                                                9 429 návštěv

Návštěvnost oborové brány ART                                                       20 028 návštěv

 

Zpracování a ochrana knihovního fondu:

 

Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Od roku 2001 též probíhá souběžná rekatalogizace starších přírůstků fondu do elektronické databáze. Během roku 2010 byly

nově zkatalogizovány přírůstky z let 1940 až 1943 (Projekt VISK 5).

 

Katalogizace do elektronické databáze celkem                             7 428 záznamů

Přírůstky (monografie, seriály a výstavní katalogy)                1 273 záznamů

Články                                                                                               3 4 18 záznamů

            Seriály (časopisy a periodické sborníky)                                      58 záznamů

Retrospektivní katalogizace                                                    2 679 záznamů

           

                                                                                                                    

Do Souborného katalogu ČR bylo odevzdáno                               1 444 záznamů

 

 

Revize a ochrana knihovního fondu

Revize                                                                                                  19 711 sv.

Vazby časopisů                                                                                           70 sv.

Drobné opravy knižního fondu vlastními silami:

roztržené listy, vlepování chybějících stran                                          70 sv.

            opravy rozbitých hřbetů                                                                      235 sv.

           

 

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

·         Akviziční činnost

·         Zápisy do inventáře, místních seznamů, do evidence časopisů

·         Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence

·         Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta

·         Příprava časopisů do vazby

·         Evidence výpůjček + upomínky

·         Agenda spojená s MVS

·         Revize knihovního fondu

·         Evidence čtenářů a uživatelů internetu (katalogu on line, oborové brány ART)

·         Administrace databáze T Series, průběžná redakce záznamů v této databázi

·         Čištění databáze a příprava na přechod do nového SW

·         Administrace domovské stránky knihovny na  www

·         Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely

·         Zodpovídání dotazů čtenářů a služba Ptejte se knihovny

·         Zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů

 

 

            Knihovna UPM získala  v roce 2010 podporu MK na projekty podané do programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) :

 1) VISK 5 (retrokatalogizace), byly zkatalogizovány přírůstky za roky 1940 až 1943.

 2) VISK 7 (Digitalizace českých architektonických časopisů první poloviny 20. stol). –      byly zdigitalizovány ročníky 1909-1913 Stavitelských listů.

3) VISK 3 na výměnu knihovnického SW T-Series za Kp-win.

4) VISK 8B na pokračování , rozšíření a zkvalitnění služeb Oborové brány Umění a architektura (ART) jako součást JIB Národní knihovny.

 

 

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami,

veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:

·         Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK -vedení praxe vysokoškolských studentů –1studentka

·         Spolupráce s VOŠIS – vedení dlouhodobé praxe 2 studentů

·         Spolupráce s ÚDU AV  ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury.

·         Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím, či k výstavám a prací na projektu celého muzea - Design 20. století

·         Spolupráce s knihovnami uměleckého zaměření při plnění projektu Virtuální umělecká knihovna

·         Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.

·         Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.  Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.

·         Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:

·         s NK při standardizaci v oblasti věcného zpracování analytického popisu,

·         s NK při vytváření Souborného katalogu ČR,

·         s NK při poskytování služby "Ptejte se knihovny"

·         s STK při poskytování služby VPK (virtuální polytechnická knihovna)

·         s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby

·         Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

 

Ve studovně se konalo:

6 drobných výstavek:  Vybavení pro psací stůl II. - B. Južnič (21.10.-2.2.2010), Radoslav Kratina: Plastika (2.2.-26.3.), Písničky ze sbírek UPM (26.3.-1.9.2010), Nové akvizice sbírky grafiky UPM, K.H. Mácha : Máj (7.12.-15.2.2011)

Další akce: vernisáže a tiskové konference, besedy, přednášky, školení, schůze, semináře, filmování, apod.

 

Pracovnice knihovny se nejen zúčastnily řady školení, seminářů a konferencí, ale též byl na nich přednesen 1 odborný příspěvek (na semináři muzejních knihovníků AMG v České Lípě). Publikovaly 2 články v odborných časopisech a sbornících. (Věstník Asociace Muzeí a galerií, e-časopis Ikaros.) Pracovaly v různých odborných komisích MK a MŠ (Věda a výzkum, Skupina pro věcné zpracování.)

 

 

2. února 2011

J. Okrouhlíková