Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Nová stránka 1

Zpráva o činnosti Knihovny Uměleckoprůmyslového musea za rok 2009

 

 

 

Přírůstky knihovního fondu:                                                                     3 053 kj

           

z celkového přírůstku činí:

            knihy                                                                                                 1 313 kj.

            časopisy                                                                                               435 kj.

      výstavní katalogy                                                                              1 260 kj.

      aukční katalogy                                                                                    133 kj.

             CD                                                                                                        44 kj.

 

z toho: koupí                                                                                                   579 kj.

      výměnou                                                                                              530 kj.

      darem                                                                                                1 898kj.

      za zápůjčky                                                                                            21 kj

za reprodukční práva a                                                                         35 kj.

 

Odepsáno                                                                                                          23 kj.

 

Celkem přírůstky knihovního fondu                                                         3 021 kj.

 

Knihovna má k 31. prosinci 2009 celkem 174 595 kj.

 

Na nákup knižního fondu bylo v roce 2009 vynaloženo 411 486,- Kč.

Předplatné databází na r. 2010 činilo 27 684,- Kč.

Hodnota publikací získaných výměnou činí 95 793,- Kč.

 

Nejvýznamnější dárci, instituce a osoby:

 

Evropská numizmatická asociace, Goethe Institut Praha, Muzeum umění  Benešov u Prahy.

Arch. A. Gjurič, Dr. H. Koenigsmarková, Mgr. M. Hlaveš PhD, P. Štembera, Dr. J. Croy, J. Mlčoch,

autoři některých publikací a jednotliví pracovníci UPM a někteří čtenáři.

 

 

Uživatelé knihovny a služby

 

Návštěvníci knihovny a studovny                                            4 405 osob

Čtenáři                                                                                        3 115 osob

Nezapsaní čtenáři                                                                        1 938 osob

Zapsaní čtenáři                                                                                229 osob

            z toho pracující                                                                            33

      studenti+důchodci                                                                    177

            držitelé průkazek na volný vstup                                                19

Pracovníci UPM                                                                              948

 

 

Výpůjčky:                                                                                               21 367 kj.

Presenční                                                                     19 659 kj.

Absenční                                                                             65 kj.

Pracovníkům muzea                                                     1 548 kj

MVS                                                                                   95 kj.

 

Bibliografické, knihovnické a faktografické informace většího rozsahu

            Ve studovně                                                                          průměrně 15 denně

      Telefonicky                                                                                                    43

            Prostřednictvím internetu                                                                             105

      Tématické rešerše a konzultace většího rozsahu                                             22

 

Kopírovací služba:

Kopie černobílé                                                                                       22 424 kopií

 

Kopie barevné                                                                                                66 kopií

 

Skenování                                                                                                     100 str.

      Vázání kopií pro veřejnost a pracovníky muzea                                            12 ks

       Fotografování vlastním digitálním aparátem                                              632 žádostí

 

Využívání internetu:

Návštěvnost webové stránku knihovny                                                10 137 osob

Návštěvnost oborové brány ART                                                       119 678 osob

 

Zpracování a ochrana knihovního fondu:

 

Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován

pouze do elektronické databáze. Od roku 2001 též probíhá souběžná rekatalogizace starších přírůstků

fondu do elektronické databáze. Během roku 2009 byly nově zkatalogizovány přírůstky z let 1944 až 1948 (Projekt VISK 5).

 

Katalogizace do elektronické databáze celkem                           10 068 záznamů

Přírůstky (monografie, seriály a výstavní katalogy)                1 832 záznamů

Články                                                                                               4 319 záznamů

            Seriály (časopisy a periodické sborníky)                                      51 záznamů

Retrospektivní katalogizace                                                    3 286 záznamů

            CD-ROM                                                                                     26 záznamů

 

Do Souborného katalogu ČR bylo odevzdáno                              7 866 záznamů

 

 

Revize a ochrana knihovního fondu

Revize                                                                                                  16 614 sv.

Vazby časopisů                                                                                           71 sv.

Drobné opravy knižního fondu vlastními silami:

roztržené listy, vlepování chybějících stran                                               20 sv.

            opravy rozbitých hřbetů                                                                        140 sv.

            vyrobení atypických desek                                                                        5 ks

 

 

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

·         Akviziční činnost

·         Zápisy do inventáře, místních seznamů, do evidence časopisů

·         Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence

·         Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta

·         Zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů

·         Příprava časopisů do vazby

·         Evidence výpůjček + upomínky

·         Agenda spojená s MVS

·         Revize knihovního fondu

·         Evidence čtenářů a uživatelů internetu (katalogu on line, oborové brány ART)

·         Administrace databáze T Series, průběžná redakce záznamů v této databázi

·         Administrace domovské stránky knihovny na  www

·         Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely

·         Zodpovídání dotazů čtenářů a služba Ptejte se knihovny

 

V roce 2009 knihovna UPM pokračovala v uskutečňování projektu Virtuální umělecká knihovna.

Do projektu se jako další, zapojila Knihovna Západočeského muzea v Plzni. Dále pokračovaly práce v aktualizaci

portálu Oborové brány Umění a architektura (ART), jako součást JIB Národní knihovny

 

            Knihovna UPM získala  podporu MK na projekty podané do programu VISK 5 (retrokatalogizace) a

VISK 7 (Digitalizace českých architektonických časopisů první poloviny 20. stol. - Československý architekt, Architekt SIA, Architekt).

 

 

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami, veřejnými sdělovacími
prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:

·         Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK -vedení praxe vysokoškolských studentů –2studentky

·         Spolupráce s ÚDU AV  ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury.

·         Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím, či k výstavám a prací

       na projektu celého muzea - Design 20. století

·         Spolupráce s knihovnami uměleckého zaměření při plnění projektu Virtuální umělecká knihovna

·         Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.

·         Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven

       při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. 

       Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.

·         Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:

·         s NK při standardizaci v oblasti věcného zpracování analytického popisu,

·         s NK při vytváření Souborného katalogu ČR,

·         s NK při poskytování služby "Ptejte se knihovny"

·         s STK při poskytování služby VPK (virtuální polytechnická knihovna)

·         s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby

·         Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

 

Ve studovně se konalo:

7 drobných výstavek: Ještě k výstavě Biedermeier v českých zemích, Naši medailéři - M. Vitanovský, Šperky mladých autorů,

Výstava k 150. výročí C. Doyla, Vybavení pro psací stůl I.- B. Južnić, Návrhy euromincí, Vybavení pro psací stůl II. - B. Južnič.

Další akce: vernisáže a tiskové konference, besedy, přednášky, školení, schůze, semináře, filmování, apod.

 

Pracovnice knihovny se nejen zúčastnily řady školení, seminářů a konferencí, ale též na nich přednesly 2 odborné příspěvky
a prezentace (na semináři muzejních knihovníků, na konferenci Archivy, knihovny, muzea v Praze.). Publikovaly 4 články
v odborných časopisech a sbornících. (Čtenář, Věstník Asociace Muzeí a galerií, e-časopis Ikaros.) Pracovaly v různých
odborných komisích MK a MŠ (Věda a výzkum, 1N, Expertní rada pro Souborný katalog, Skupina pro věcné zpracování.)

 

 

26. ledna 2010

J. Okrouhlíková