Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Zprávy o činnostitext

Zpráva o činnosti Knihovny UPM za rok 2008

Doplňování knihovního fondu
Čtenáři a služby
Zpracování a ochrana knihovního fondu
Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Doplňování knihovního fondu

Přírůstky:

Výměnou 466 sv.
Koupí 735 sv.
Darem 1 480 sv.
Za reprodukční práva 35 sv.
Za zápůjčky 46 sv.
Celkem 2 762 sv.

z toho

Knihy 1 071 sv.
  Časopisy 482 sv.  
Výstavní katalogy 1 021 sv.
Aukční katalogy 133 sv.
CD ROM 55 ks.

Dary Knihovně UPM:

Nejvýznamnější dárci - instituce a osoby:
Goethe Institut Praha, Knihovna Židovského muzea, Nadace J. Kubíčka, Národní památník písemnictví Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie umění Benešov u Prahy.
Dr. H. Koenigsmarková, Mgr. M. Hlaveš, P. Štembera, M. Horneková, J. Mlčoch, autoři některých publikací, jednotliví pracovníci UPM a někteří čtenáři.

Odpisy: 28 knihovních jednotek

Knihovna má k 31. prosinci 2008 celkem 171 574 kj.

Na nákup knižního fondu bylo v roce 2008 vynaloženo 453 198 Kč. Hodnota publikací získaných výměnou činí 163 245 Kč.

nahoru

Čtenáři a služby

Návštěvníci knihovny a studovny 4 392 osob
Čtenáři 3 466 osob
v roce 2008 zapsaných čtenářů

242 osob

z toho:

 

pracující

37 osob

studenti + důchodci

171 osob

držitelé průkazek na volný vstup

32 osob

Výpůjčky: 18 923 sv.
Presenční 17 559 sv.
Pracovníkům muzea 1 125 sv.
Absenční 39 sv.
MVS 90 sv.

Bibliografické a knihovnické informace

Ve studovně průměrně 15 denně
Telefonicky 55
Prostřednictvím internetu 97
Rešerše knih a časopisů, konzultace většího rozsahu 43
 
Kopírovací služba:
Kopie černobílé 35 018 kopií
pro veřejnost 24 033 kopií
pro UPM 10 985 kopií
Kopie barevné 346 kopií
pro veřejnost 104 kopií
pro UPM 246 kopií
  Skenování   53 požadavků  
 
Vázání kopií po veřejnost a pracovníky muzea            6 ks.
Fotografování vlastním digitálním aparátem              571 žádostí

Využívání Internetu:

Dotazy vyřízené prostřednictvím internetu 97
Návštěvnost domovské stránky knihovny 9 920 přístupů
  Návštěvnost stránek Virtuální umělecké knihovny 14 625 přístupů  
  Návštěvnost oborové brány Umění a architektura (ART) 932 715 přístupů  

nahoru

Zpracování a ochrana knihovního fondu

   Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Od roku 2001 probíhá také souběžná rekatalogizace starších přírůstků fondu do elektronické databáze. Během roku 2007 byly nově zkatalogizovány přírůstky z let 1949 až 1953 (Projekt VISK 5).
 

Katalogizace do elektronické databáze:

monografie (knihy a výstavní katalogy) 1 503 záznamů
retrokatalogizace 5 243 záznamů
články 4 205 záznamů
seriály (časopisy a periodické sborníky) 51 záznamů
  CD ROM 26 záznamů  
celkem 10 682 záznamů

Revize a ochrana knihovního fondu:

Revize knihovního fondu se podle knihovního zákona 257/2001 Sb. nemusí provádět průběžně, ale pouze jednou za 10 let.

  Zrevidováno 17 555 sv.  
Vazby časopisů 90 sv.
Opravy knižního fondu vlastními silami:  
hřbety knih, drobnější opravy, roztržené listy, vazby apod. 171 sv.
Uložení starých výstavních katalogů do 27 nových krabic  

nahoru

Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

 • Akviziční činnost
 • Zápisy do inventáře, místních seznamů, do evidence časopisů
 • Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence
 • Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta
 • Zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů
 • Příprava časopisů do vazby
 • Evidence výpůjček + upomínky
 • Agenda spojená s MVS
 • Revize knihovního fondu
 • Evidence čtenářů a uživatelů internetu
 • Administrace databáze T-Series, průběžná redakce záznamů v této databázi
 • Administrace domovské stránky knihovny na internetu
 • Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely
 • Zodpovídání dotazů čtenářů a služba Ptejte se knihovny
    V roce 2008 pokračovala Knihovna UPM v realizaci projektu Virtuální umělecká knihovna. Do projektu je již zapojeno 8 knihoven: UPM, Národní galerie, Moravské galerie v Brně, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Muzea umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Národního technického muzea a Akademie výtvarných umění v Praze, koncem roku 2008 se zapojila Knihovna Západočeského muzea v Plzni. Všechny tyto knihovny spolupracují na projektu oborová brána Umění a architektura (ART) - http://art.jib.cz.

    Knihovna UPM získala  podporu MK ČR na projekty podané do programu VISK 5 (Retrokatalogizace) a VISK 7 (Digitalizace českých architektonických časopisů první poloviny 20. stol. - Architektonický obzor).

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami, veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:

 • Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK - vedení praxe vysokoškolských studentů – 1 studentka
 • Spolupráce s Ústavem dějin umění AV ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury
 • Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím či k výstavám a na celoústavním projektu Design 20. století
 • Spolupráce s knihovnami uměleckého zaměření v rámci projektu Virtuální umělecká knihovna
 • Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.
 • Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven České republiky a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.
 • Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:
- s Národní knihovnou ČR při standardizaci v oblasti věcného zpracování
- s Národní knihovnou ČR při vytváření Souborného katalogu ČR
          - s Národní knihovnou při poskytování služby Ptejte se knihovny
- se Státní technickou knihovnou při zapojení do služby Virtuální polytechnická knihovna
- s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

Akce ve studovně knihovny:

 • 6 drobných výstavek: Módní doplňky a obuv ze 70. let 20. stol., Z depozitářů sbírky skla a keramiky, Dveřní klepadla 17.-18. stol., Kniha "Goldscheider", Bohumil Šťastný: Fotografie a knihy, Ještě k výstavě Biedermeier v českých zemích.
 • a další akce: vernisáže a tiskové konference, školení, semináře, filmování apod.

Studijní cesty, semináře, školení

    Pracovnice knihovny se nejen zúčastnily řady školení, seminářů a konferencí, ale též na některých přednesly 2 odborné příspěvky (na celostátní konferenci INFORUM 2008 a na Semináři knihovníků muzeí a galerií). Pracovnice knihovny také publikovaly 7 článků v odborných časopisech a sbornících (sborník Oborové brány, časopisy Čtenář, Knihovna, Věstník Asociace Muzeí a galerií, e-časopis Ikaros) a pracovaly v různých odborných komisích (Věda a výzkum, Expertní rada pro Souborný katalog, Skupina pro věcné zpracování).

   

Zpracovala: PhDr. J. Okrouhlíková

Zveřejněno: 16.3.2009

nahoru