Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Zprávy o činnostitext

Zpráva o činnosti Knihovny UPM za rok 2007

Doplňování knihovního fondu
Čtenáři a služby
Zpracování a ochrana knihovního fondu
Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Doplňování knihovního fondu

Přírůstky:

Výměnou 385 sv.
Koupí 462 sv.
Darem 1 722 sv.
Za reprodukční práva 46 sv.
Za zápůjčky 27 sv.
Celkem 2 642 sv.

z toho

Knihy 1 136 sv.
  Časopisy 234 sv.  
Výstavní katalogy 1 125 sv.
Aukční katalogy 123 sv.
CD ROM 24 ks.

Dary Knihovně UPM:

Nejvýznamnější dárci - instituce a osoby:
Goethe Institut Praha, Dům umění města Brna, Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, SČUG Hollar, Galerie Josefa Fragnera, Muzeum českého výtvarného umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Chebu, Rabasova galerie Rakovník, Galerie umění Benešov u Prahy, Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod.
Dr. H. Koenigsmarková, Mgr. M. Hlaveš, P. Štembera, J. Havelková, Dr. L. Kybalová, autoři některých publikací, jednotliví pracovníci UPM a někteří čtenáři.

Odpisy: 5 knihovních jednotek

Knihovna má k 31. prosinci 2006 celkem 168 840 kj.

Na nákup knižního fondu bylo v roce 2006 vynaloženo 382 113 Kč. Hodnota publikací získaných výměnou činí 99 460 Kč.

nahoru

Čtenáři a služby

Návštěvníci knihovny a studovny 5 130 osob
Čtenáři 3 605 osob
z toho: 245 uživatelů internetu
v roce 2007 zapsaných čtenářů

150 osob

z toho:

 

pracující

27 osob

studenti + důchodci

100 osob

držitelé průkazek na volný vstup

23 osob

Výpůjčky: 19 656 sv.
Presenční 18 448 sv.
Pracovníkům muzea 1 047 sv.
Absenční 66 sv.
MVS 95 sv.

Bibliografické a knihovnické informace

Ve studovně průměrně 15 denně
Telefonicky 102
Prostřednictvím internetu 161
Rešerše knih a časopisů, konzultace 42
 
Kopírovací služba:
Kopie černobílé 37 091 kopií
pro veřejnost 25 179 kopií
pro UPM 11 912 kopií
Kopie barevné 208 kopií
pro veřejnost 139 kopií
pro UPM 69 kopií
  Skenování   50 požadavků  
 
Vázání kopií po veřejnost a pracovníky muzea            3 ks.
Fotografování vlastním digitálním aparátem              475 žádostí

Využívání Internetu:

Uživatelé knihovny 245 osob
Dotazy vyřízené prostřednictvím internetu 68 osob
Návštěvnost domovské stránky knihovny 9 148 osob
  Návštěvnost stránky Virtuální umělecké knihovny 13 904 osob  

nahoru

Zpracování a ochrana knihovního fondu

   Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Od roku 2001 probíhá také souběžná rekatalogizace starších přírůstků fondu do elektronické databáze. Během roku 2007 byly nově zkatalogizovány přírůstky z let 1954 až 1959.
 

Katalogizace do elektronické databáze:

monografie (knihy a výstavní katalogy) 1 290 záznamů
retrokatalogizace 5 243 záznamů
články 4 596 záznamů
seriály (časopisy a periodické sborníky) 42 záznamů
  CD ROM 37 záznamů  
celkem 11 171 záznamů

Revize a ochrana knihovního fondu:

Revize knihovního fondu se podle knihovního zákona 257/2001 Sb. nemusí provádět průběžně, ale pouze jednou za 10 let.

  Zrevidováno 16 379 sv.  
Vazby časopisů 94 sv.
Opravy knižního fondu vlastními silami:  
hřbety knih, drobnější opravy, roztržené listy apod. 63 sv.
Uložení starých výstavních katalogů do 120 nových krabic  

nahoru

Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

 • Akviziční činnost
 • Zápisy do inventáře, místních seznamů, do evidence časopisů
 • Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence
 • Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta
 • Zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů
 • Příprava časopisů do vazby
 • Evidence výpůjček + upomínky
 • Agenda spojená s MVS
 • Revize knihovního fondu
 • Evidence čtenářů a uživatelů internetu
 • Administrace databáze T-Series, průběžná redakce záznamů v této databázi
 • Administrace domovské stránky knihovny na internetu
 • Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely
 • Školení uživatelů T-Series a uživatelů databází
V roce 2007 pokračovala Knihovna UPM v realizaci projektu Virtuální umělecká knihovna. Do projektu je již zapojeno 8 knihoven: UPM, Národní galerie, Moravské galerie v Brně, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Muzea umění v Olomouci, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Národního technického muzea a Akademie výtvarných umění v Praze. Všechny tyto knihovny spolupracují na projektu oborová brána Umění a architektura (ART).

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami, veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:

 • Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK - vedení praxe vysokoškolských studentů – 1 studentka
 • Spolupráce s Ústavem dějin umění AV ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury
 • Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím či k výstavám a na celoústavním projektu Design 20. století
 • Spolupráce s knihovnami uměleckého zaměření v rámci projektu Virtuální umělecká knihovna
 • Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.
 • Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven České republiky a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.
 • Spolupráce s knihovnami Rady uměleckohistorických knihoven ve všech oblastech společných zájmů, především v automatizaci knihovnických procesů, poskytování konsultací, a především při přípravě oborového hesláře.
 • Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:
- s Národní knihovnou ČR při standardizaci v oblasti věcného zpracování
- s Národní knihovnou ČR při vytváření Souborného katalogu ČR
          - s Národní knihovnou při poskytování služby Ptejte se knihovny
- se Státní technickou knihovnou při zapojení do služby Virtuální polytechnická knihovna
- s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

Akce ve studovně knihovny:

 • 5 drobných výstavek: Výtvarné předměty zakoupené v aukci v Galerii U prstenu v letech 1993-1995, Dílo Ignáce Preisslera, Kuriózní design, Dětské knížky z nakladatelství Borový, Kopie intarzované hrací kazety s námětem zachránění knížete Jaromíra.
 • a další akce: vernisáže a tiskové konference, školení, semináře, filmování apod.

Studijní cesty, semináře, školení

    Pracovnice knihovny se nejen zúčastnily řady školení, seminářů a konferencí, ale též na některých přednesly 2 odborné příspěvky (na celostátní konferenci Knihovny současnosti v Seči a konferenci Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě. Pracovnice knihovny také publikovaly 5 článků v odborných časopisech a sbornících (sborník Knihovny současnosti, Čtenář, Věstník Asociace Muzeí a galerií, e-časopis Ikaros) a pracovaly v různých odborných komisích (Věda a výzkum, Expertní rada pro Souborný katalog, Skupina pro věcné zpracování).

   

Zpracovala: PhDr. J. Okrouhlíková

Zveřejněno: 29.1.2008

nahoru