Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Zprávy o činnostitext

Zpráva o činnosti Knihovny UPM za rok 2006

Doplňování knihovního fondu
Čtenáři a služby
Zpracování a ochrana knihovního fondu
Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Doplňování knihovního fondu

Přírůstky:

Výměnou 440 sv.
Koupí 660 sv.
Darem 1 240 sv.
Za reprodukční práva 34 sv.
Za zápůjčky 30 sv.
Celkem 2 404 sv.

z toho

Knihy 1 242 sv.
  Časopisy 296 sv.  
Výstavní katalogy 707 sv.
Aukční katalogy 129 sv.
CD-R 28 ks.

Dary Knihovně UPM:

Nejvýznamnější dárci - instituce a osoby:
Goethe Institut Praha, Barrandovské ateliéry, Dům umění města Brna, Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, SČUG Hollar, Institut tvůrčí fotografie Opava, Galerie Josefa Fragnera, Muzeum českého výtvarného umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Chebu, Rabasova galerie Rakovník, Galerie umění Benešov u Prahy, Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod.
Dr. H. Koenigsmarková, Mgr. M. Hlaveš, P. Štembera, Václav Cígler, T. Pergler, Dr. H. Brožková, autoři některých publikací, jednotliví pracovníci UPM a někteří čtenáři.

Odpisy: 12 knihovních jednotek

Knihovna má k 31. prosinci 2006 celkem 166 218 kj.

Na nákup knižního fondu bylo v roce 2006 vynaloženo 456 208 Kč. Hodnota publikací získaných výměnou činí 146 206 Kč.

nahoru

Čtenáři a služby

Návštěvníci knihovny a studovny 5 992 osob
Čtenáři 4 648 osob
z toho: 483 uživatelů internetu
v roce 2006 zapsaných čtenářů

265 osob

z toho:

30 uživatelů internetu

pracující

40 osob

studenti + důchodci

188 osob

držitelé průkazek na volný vstup

37 osob

Výpůjčky: 25 545 sv.
Presenční 25 323 sv.
Pracovníkům muzea 130 sv.
Absenční 31 sv.
MVS 61 sv.

Bibliografické a knihovnické informace

Ve studovně průměrně 15 denně
Telefonicky 81
Prostřednictvím internetu 80
Písemně 35
Rešerše knih a časopisů, konzultace 37
 
Kopírovací služba:
Kopie černobílé 47 187 kopií
pro veřejnost 33 327 kopií
pro UPM 13 860 kopií
Kopie barevné 493 kopií
pro veřejnost 334 kopií
pro UPM 159 kopií
  Skenování   99 požadavků  
    VPK 24 požadavků  
    pro UPM 75 požadavků  
 
Vázání kopií po veřejnost a pracovníky muzea            16 ks.
Fotografování vlastním digitálním aparátem              412 žádostí

Využívání Internetu:

Uživatelé knihovny 483 osob
Dotazy vyřízené prostřednictvím internetu 80 osob
Návštěvnost domovské stránky knihovny 7 879 osob
  Návštěvnost stránky Virtuální umělecké knihovny 7 782 osob  

nahoru

Zpracování a ochrana knihovního fondu

   Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Od roku 2001 probíhá také souběžná rekatalogizace starších přírůstků fondu do elektronické databáze. Během roku 2006 byly nově zkatalogizovány přírůstky z let 1960 až 1965.
 

Katalogizace do elektronické databáze:

monografie (knihy a výstavní katalogy) 1 471 záznamů
retrokatalogizace 4 251 záznamů
články 5 902 záznamů
seriály (časopisy a periodické sborníky) 62 záznamů
  CD ROM 150 záznamů  
celkem 11 836 záznamů

Revize a ochrana knihovního fondu:

Revize knihovního fondu se podle knihovního zákona 257/2001 Sb. nemusí provádět průběžně, ale pouze jednou za 10 let.

  Zrevidováno 15 940 sv.  
Vazby časopisů 120 sv.
Opravy knižního fondu vlastními silami:  
hřbety knih, drobnější opravy, roztržené listy apod. 82 sv.
nové desky na separáty 6 ks.

nahoru

Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

 • Akviziční činnost
 • Zápisy do inventáře, místních seznamů, do evidence časopisů
 • Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence
 • Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta
 • Zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů
 • Příprava časopisů do vazby
 • Evidence výpůjček + upomínky
 • Agenda spojená s MVS
 • Evidence čtenářů a uživatelů internetu
 • Administrace databáze T-Series, průběžná redakce záznamů v této databázi
 • Administrace domovské stránky knihovny na internetu
 • Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely
 • Školení uživatelů T-Series a uživatelů databází
V roce 2006 pokračovala Knihovna UPM v realizaci projektu Virtuální umělecká knihovna. Vedle 4 zakládajících knihoven (knihovny UPM, Národní galerie, Moravské galerie v Brně a Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze) se do tohoto projektu zapojily i další dvě knihovny zaměřené na výtvarné umění (knihovny Muzea umění v Olomouci a Galerie výtvarného umění v Ostravě). Webovou stránku Virtuální umělecké knihovny navštívilo 7 782 osob.

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami, veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:

 • Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK - vedení praxe vysokoškolských studentů – 2 studentky
 • Spolupráce s Ústavem dějin umění AV ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury
 • Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím či k výstavám a na celoústavním projektu Design 20. století
 • Spolupráce s knihovnami uměleckého zaměření v rámci projektu Virtuální umělecká knihovna
 • Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.
 • Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven České republiky a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.
 • Spolupráce s knihovnami Rady uměleckohistorických knihoven ve všech oblastech společných zájmů, především v automatizaci knihovnických procesů, poskytování konsultací, a především při přípravě oborového hesláře.
 • Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:
- s Národní knihovnou ČR při standardizaci v oblasti věcného zpracování
- s Národní knihovnou ČR při vytváření Souborného katalogu ČR
          - s Národní knihovnou při poskytování služby Ptejte se knihovny
- se Státní technickou knihovnou při zapojení do služby Virtuální polytechnická knihovna
- s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

Akce ve studovně knihovny:

 • 6 drobných výstavek: Reklamní pohádky, Renesanční a barokní podmalby, Dar ze sbírky pana Duška, Grafika s tématem velikonoce, Dětské knihy z nakladatelství Družstevní práce- edice do života, Výtvarné předměty zakoupené v aukci v Galerii U prstenu v letech 1993-1995.
 • a další akce: vernisáže a tiskové konference, školení, semináře, filmování apod.

Studijní cesty, semináře, školení

    Pracovnice knihovny se nejen zúčastnily řady školení, seminářů a konferencí, ale též na některých přednesly 4 odborné příspěvky, např. na celostátní konferenci Knihovny současnosti v Seči (září). Pracovnice knihovny také publikovaly 5 článků v odborných časopisech a sbornících: sborník Knihovny současnosti, Čtenář, Věstník Asociace Muzeí a galerií, e-časopis Ikaros.

   

Zpracovala: PhDr. J. Okrouhlíková

Zveřejněno: 16.1.2007

nahoru