Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Zprávy o činnostitext

Zpráva o činnosti Knihovny UPM za rok 2005

Doplňování knihovního fondu
Čtenáři a služby
Zpracování a ochrana knihovního fondu
Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Doplňování knihovního fondu

Přírůstky:

Výměnou 200 sv.
Koupí 603 sv.
Darem 1 901 sv.
Za reprodukční práva 46 sv.
Za zápůjčky 9 sv.
Celkem 2 759 sv.

z toho

Knihy a časopisy 1493 sv.
Výstavní katalogy 1084 sv.
Aukční katalogy 179 sv.
Diapozitivy 0 ks.
CD-R 3 ks.
Videokazety 0 ks.

Dary Knihovně UPM:

Nejvýznamnější dárci - instituce a osoby:
Goethe Institut Praha, Dům umění města Brna, Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, SČUG Hollar, Institut tvůrčí fotografie Opava, FAMU Praha, Galerie Josefa Fragnera, Maďarské kulturní středisko, Muzeum českého výtvarného umění, Via Art, Galerie kritiků, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Chebu, Rabasova galerie Rakovník, Galerie umění Benešov u Prahy, Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod.
Dr. H. Koenigsmarková, J. Dočekal, Mgr. M. Hlaveš, P. Štembera, J. Mlčoch, Ing. Alena Samohýlová, Dr. J. Okrouhlíková, Mgr. Petr Vaňous, Dr.Olga Drahotová, J. Hůla, M. Groschupová, Dr. E. Uchalová, Dr. H. Brožková.

Odpisy: 8 knihovních jednotek

Knihovna má k 31. prosinci 2005 celkem 163 816 kj.

Na nákup knižního fondu bylo v roce 2005 vynaloženo 401 226,50 Kč. Hodnota publikací získaných výměnou činí 65 656,- Kč.

nahoru

Čtenáři a služby

Návštěvníci knihovny a studovny 6 173 osob
Čtenáři 4 384 osob
z toho: 664 uživatelů internetu
v roce 2005 zapsaných čtenářů

359 osob

z toho:

32 uživatelů internetu

pracující

66 osob

studenti + důchodci

232 osob

držitelé průkazek na volný vstup

61 osob

Výpůjčky: 24 795 sv.
Presenční 23 411 sv.
Pracovníkům muzea 1 203 sv.
Absenční 134 sv.
MVS 47 sv.

Bibliografické a knihovnické informace

Ve studovně průměrně 15 denně
Telefonicky 83
Prostřednictvím internetu 55
Písemně 28
Rešerše knih a časopisů, konzultace 58
Výběrová bibliografie 2
 
Kopírovací služba:
Kopie černobílé 14 134 kopií
pro veřejnost 12 133 kopií
pro UPM 2 001 kopií
Kopie barevné 447 kopií
pro veřejnost 7 kopií
pro UPM 440 kopií
 
Vázání kopií po veřejnost a pracovníky muzea            15 ks.
Fotografování vlastním digitálním aparátem              216 žádostí

Využívání Internetu:

Uživatelé knihovny 664 osob
Dotazy vyřízené prostřednictvím internetu 74
Návštěvnost domovské stránky knihovny 7 299 osob
  Návštěvnost stránky Virtuální umělecké knihovny 4 540 osob  

nahoru

Zpracování a ochrana knihovního fondu

   Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Od roku 2001 probíhá také souběžná rekatalogizace starších přírůstků fondu do elektronické databáze. Během roku 2005 byly nově zkatalogizovány přírůstky z let 1967 až 1975. Články z periodik jsou rozepisovány do elektronické databáze již od roku 1995. Nově byly zpracovány do elektronické databáze CD-ROMy.
 

Katalogizace do elektronické databáze:

monografie (knihy a výstavní katalogy) 1 283 záznamů
retrokatalogizace 5 697 záznamů
články 5 345 záznamů
seriály (časopisy a periodické sborníky) 27 záznamů
celkem 12 352 záznamů

Revize a ochrana knihovního fondu:

Revize knihovního fondu se podle knihovního zákona 257/2001 Sb. nemusí provádět průběžně, ale pouze jednou za 10 let.

  Zaevidováno 1 053 sv.  
Vazby časopisů 123 sv.
Opravy knižního fondu vlastními silami:  
hřbety knih, drobnější opravy, roztržené listy apod. 97 sv.
nové desky na separáty 7 ks.

nahoru

Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

 • Akviziční činnost
 • Zápisy do inventáře, místních seznamů, do evidence časopisů
 • Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence
 • Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta
 • Zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů
 • Příprava časopisů do vazby
 • Evidence výpůjček + upomínky
 • Agenda spojená s MVS
 • Evidence čtenářů a uživatelů internetu
 • Administrace databáze T-Series, průběžná redakce záznamů v této databázi
 • Administrace domovské stránky knihovny na internetu
 • Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely
 • Školení uživatelů T-Series a uživatelů databází
V roce 2005 pokračuje Knihovna UPM v realizaci projektu Virtuální umělecká knihovna spolu s dalšími 3 knihovnami zaměřenými na výtvarné umění (s knihovnou Národní galerie, knihovnou Moravské galerie v Brně a knihovnou Vysoké školy Umělecko-průmyslové v Praze). Webovou stránku Virtuální umělecké knihovny navštívilo 4 540 osob.

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami, veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:

 • Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK - vedení praxe vysokoškolských studentů – 2 studentky
 • Spolupráce s Ústavem dějin umění AV ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury
 • Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím či k výstavám a na celoústavním grantu
 • Spolupráce s Knihovnou Národní galerie, Knihovnou Moravské galerie a Knihovnou Vysoké školy Umělecko-průmyslové na vybudování Virtuální umělecké knihovny
 • Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.
 • Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven České republiky a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.
 • Spolupráce s knihovnami Rady uměleckohistorických knihoven ve všech oblastech společných zájmů, především v automatizaci knihovnických procesů, poskytování konsultací, a především při přípravě oborového hesláře. V letošním roce při přípravě projektu Virtuální umělecká knihovna.
 • Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:
- s Národní knihovnou ČR při standardizaci v oblasti věcného zpracování
- s Národní knihovnou ČR při vytváření Souborného katalogu ČR
          - s Národní knihovnou při poskytování služby Ptejte se knihovny
- se Státní technickou knihovnou při zapojení do služby Virtuální polytechnická knihovna
- s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

Akce ve studovně knihovny:

 • 4 drobné výstavky: Holduj sportu, pohybu! (11.1. – 22. 3.), Milena Velíšková - sklářská výtvarnice (22.3.- 1.9.), Užitá grafika pro právníky (1.9. – 10.10.), Reklamní pohádky (10.10.-16.1.).
 • a další akce: vernisáže a tiskové konference, školení, semináře, filmování, slavnostní předávání ceny Přítel knihovny apod.

Studijní cesty, semináře, školení

    Pracovnice knihovny se nejen zúčastnily řady školení a seminářů, ale též na některých přednesly odborné příspěvky. Jedná se hlavně o školení v rámci projektu Elektronické informační zdroje, celostátní konference Inforum v Praze (květen), setkání uživatelů T Series (červen), celostátní konference Knihovny současnosti v Seči (září) a každoročních seminářů muzejních knihovníků (září) a paměťových institucí “Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě” (prosinec). Kromě toho též samy uspořádaly několik školení pro uživatele knihovny a pracovníky muzea na téma jak vyhledávat v databázi Art Full Text, do které Knihovna UPM získala licencovaný přístup.

Závěr

    Knihovna vykazuje v některých statisticky sledovaných činnostech oproti minulému roku mírné zvýšení, např. v počtu získaných přírůstků i v počtu výpůjček. Za nákup knih a časopisů bylo vydáno oproti loňskému roku také více peněz, což umožnilo doplnit knihovní fondy o literaturu vážící se k výtvarnému umění 20. století z prostředků celoústavního grantu. Rovněž se zvýšila i cena publikací získaných mezinárodní výměnou.

    Knihovna realizovala projekt Virtuální umělecké knihovny, na kterém participují i další knihovny s podobnými fondy (Knihovna Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Knihovna Národní galerie a Knihovna Moravské galerie v Brně.) Jak ukazuje statistika návštěvnosti jejích webových stránek (http://upm.vuk.cz ), čtenáři ji začínají využívat. Knihovna se dále zapojila do projektu Státní technické knihovny - Virtuální polytechnická knihovna, který umožňuje posílání kopií článků po síti. Knihovna UPM se zapojila do celostátní knihovnické služby "Ptejte se knihovny" a stala se garantem informací z oblasti výtvarného umění.

    Statistiky též ukazují nárůst využívání informačních technologií uživateli knihovny. Ti mnohem častěji volí vyhledávání potřebných informací prostřednictvím katalogu on-line nebo hledáním v katalogu Virtuální umělecké knihovny, či položením dotazu přímo pracovnicím Knihovny UPM prostřednictvím elektronické pošty, než by vážili cestu do knihovny. Časté začínají být žádosti jednotlivých uživatelů o naskenování určitých partií z knih a časopisů a jejich uložení na CD-Rom.

    Knihovna se zapojuje i do dalších knihovnických akcí, např. Březen měsíc internetu, a Týden knihoven, ve kterém pravidelně uděluje cenu Přítel knihovny UPM. Pracovníci knihovny se aktivně zúčastňují odborných seminářů a konferencí na kterých vystupují se svými příspěvky a prezentacemi.
 

   

Zpracovala: PhDr. J. Okrouhlíková

Zveřejněno: 1.3.2006

nahoru