Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Zprávy o činnostitext

Zpráva o činnosti Knihovny UPM za rok 2004

Doplňování knihovního fondu
Čtenáři a služby
Zpracování a ochrana knihovního fondu
Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Doplňování knihovního fondu

Přírůstky:

Výměnou 333 sv.
Koupí 525 sv.
Darem 1 582 sv.
Za reprodukční práva 51 sv.
Za zápůjčky 27 sv.
Celkem 2 518 sv.

z toho

Knihy a časopisy 1332 sv.
Výstavní katalogy 997 sv.
Aukční katalogy 170 sv.
Diapozitivy 0 ks.
CD-R 19 ks.
Videokazety 0 ks.

Dary Knihovně UPM:

Nejvýznamnější dárci - instituce a osoby:
Dům umění města Brna, Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Rakouské kulturní fórum Prag, Goethe Institut Praha, Francouzský institut Praha, SČUG Hollar, Institut tvůrčí fotografie Opava, FAMU Praha, Galerie Josefa Fragnera, Maďarské kulturní středisko, Muzeum českého výtvarného umění, Via Art, Galerie kritiků, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicch, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Chebu, Rabasova galerie Rakovník, Galerie umění  Benešov u Prahy, Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod.
Dr. H. Koenigsmarková, Dr. M. Kotrba, Mgr. M. Hlaveš, Dr. J. Dočekal, Dr. J. Okrouhlíková, P. Štembera, J. Mlčoch, Ing. Alena Samohýlová, Mgr. Petr Vaňous, Dr. Iva Knobloch, Dr. M. Lamarová, Dr. E. Uchalová, Dr. H. Brožková, Dr. P. Bregantová.

Odpisy: 3 knihovní jednotky

Knihovna má k 31. prosinci 2004 celkem 163 032 kj.

Na nákup knižního fondu bylo v roce 2004 vynaloženo 375 500,- Kč. Hodnota publikací získaných výměnou činí 10 851,- Kč.

nahoru

Čtenáři a služby

Návštěvníci knihovny a studovny 6 482 osob
Čtenáři 5 897 osob
z toho: 585 uživatelů internetu
v roce 2004 zapsaných čtenářů

413 osob

z toho:

40 uživatelů internetu

pracující

101 osob

studenti + důchodci

271 osob

držitelé průkazek na volný vstup

41 osob

Výpůjčky: 22 952 sv.
Presenční 21 630 sv.
Pracovníkům muzea 1 168 sv.
Absenční 84 sv.
MVS 70 sv.

Bibliografické a knihovnické informace

Ve studovně průměrně 15 denně
Telefonicky 41
Prostřednictvím internetu 75
Písemně 39
Rešerše knih a časopisů, konzultace 58
Výběrová bibliografie 8 s.
 
Kopírovací služba:
Kopie černobílé 65 915 kopií
pro veřejnost 58 105 kopií
pro UPM 7 810 kopií
Kopie barevné 2 510 kopií
pro veřejnost 1 985 kopií
pro UPM 525 kopií

Fotografování vlastním digitálním aparátem                 69 žádostí

Využívání Internetu:

Uživatelé knihovny 585 osob
Dotazy vyřízené prostřednictvím internetu 75
Domovskou stránku knihovny navštívilo 7 824 osob

nahoru

Zpracování a ochrana knihovního fondu

   Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Monografie a seriály jsou katalogizovány též na lístcích pro generální jmenný katalog. Od roku 2001 probíhá souběžná rekatalogizace starších přírůstků fondu do elektronické databáze. Během roku 2004 byly nově zkatalogizovány přírůstky z let 1975 až 1978. Články z periodik jsou rozepisovány do elektronické databáze již od roku 1995.

Katalogizace do elektronické databáze:

monografie (knihy a výstavní katalogy) 1 354 záznamů
retrokatalogizace 4 732 záznamů
články 4 179 záznamů
seriály (časopisy a periodické sborníky) 41 záznamů
celkem 10 306 záznamů

Katalogizace klasickým způsobem do generálního jmenného lístkového katalogu, včetně přípisů - 1 852 záznamů.

Revize a ochrana knihovního fondu:

Revize knihovního fondu se podle knihovního zákona 257/2001 Sb. nemusí provádět průběžně, ale pouze jednou za 10 let.

Vazby časopisů 122 sv.
Opravy knižního fondu vlastními silami: 25 sv.
hřbety knih, drobnější opravy, roztržené listy apod. 76 sv.
nové desky na separáty 12 ks.

nahoru

Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

 • Akviziční činnost
 • Zápisy do inventáře, místních seznamů, do evidence časopisů
 • Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence
 • Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta
 • Zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů, opisování lístků pro různé katalogy a kartotéky
 • Příprava časopisů do vazby
 • Evidence výpůjček + upomínky
 • Agenda spojená s MVS
 • Evidence čtenářů a uživatelů internetu
 • Administrace databáze T-Series, průběžná redakce záznamů v této databázi
 • Administrace domovské stránky knihovny na internetu
 • Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely
 • Školení uživatelů T-Series a uživatelů databází
   Během roku pracovníci knihovny pomáhali při stěhování části knihovního fondu z mimopražského depozitáře do Prahy a jeho rozmístění do nových regálů a uspořádání v nových skladištích.
  V roce 2004 se knihovna UPM zapojila do projektu Virtuální umělecká knihovna spolu s dalšími 3 knihovnami zaměřenými na výtvarné umění (s knihovnou Národní galerie, knihovnou Moravské galerie v Brně a knihovnou Vysoké školy Umělecko-průmyslové v Praze).

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami, veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:

 • Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK - vedení praxe vysokoškolských studentů – 1 studentka, a se Střední školou pro knihkupce a nakladatelské pracovníky – 1 student
 • Spolupráce s Ústavem dějin umění AV ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury
 • Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím či k výstavám a na celoústavním grantu
 • Spolupráce s Knihovnou Národní galerie, Knihovnou Moravské galerie a Knihovnou Vysoké školy Umělecko-průmyslové na vybudování Virtuální umělecké knihovny
 • Spolupráce s knihovnami v ČR s příbuzným zaměřením fondů při vytváření konsorcií za účelem získání licencí odborných databází – v letošním roce získání licence k databázi Art Index/Fulltext
 • Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.
 • Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven České republiky a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.
 • Spolupráce s knihovnami Rady uměleckohistorických knihoven ve všech oblastech společných zájmů, především v automatizaci knihovnických procesů, poskytování konsultací, a především při přípravě oborového hesláře. V letošním roce při přípravě projektu Virtuální umělecká knihovna.
 • Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:
- s Národní knihovnou ČR při standardizaci v oblasti věcného zpracování
- s Národní knihovnou ČR při vytváření CASLIN - Souborného katalogu ČR
- s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

Akce ve studovně knihovny:

 • 4 drobné výstavky: Drtikol (18.3.-31.5.), Franz Kafka (2.6.-30.6.), Kuriozní a žertovné sklo z UPM (20.8.-10.10.), Iittala – finský design (11.10.-31.12.)
 • a další akce: vernisáže a tiskové konference (Skandinávský design), školení, semináře, filmování, slavnostní předávání ceny Přítel knihovny, cyklus přednášek při příležitosti festivalu Kafka - Borgese apod.

Studijní cesty, semináře, školení

    Pracovnice knihovny se nejen zúčastnily řady školení a seminářů, ale též na některých přednesly odborné příspěvky. Jedná se hlavně o školení v rámci projektu Elektronické informační zdroje, celostátní konference Inforum v Praze (květen) a celostátní konference Knihovny současnosti v Seči (září) a každoročních seminářů muzejních knihovníků v Olomouci (září) a paměťových institucí “Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě” (prosinec). Kromě toho též samy uspořádaly několik školení pro uživatele knihovny a pracovníky muzea na téma jak vyhledávat v databázi Art Full Text, do které Knihovna UPM získala licencovaný přístup.

Závěr

   V létě roku 2004 byla přestěhována většina fondu knih z mimopražského depozitáře do nově upraveného depozitáře v budově UPM, takže činnost knihovny se vrátila do původních podmínek. Většina statistických údajů v této zprávě o činnosti tomu nasvědčuje. Zvýšil se počet výpůjček, kopií i žádostí o informace. Za nákup knih a časopisů bylo vydáno oproti loňskému roku více peněz. Díky celoústavnímu grantu tak knihovna měla možnost doplnit knihovní fondy o literaturu vážící se k výtvarnému umění 20. století.

    V roce 2004 také došlo k intenzivnímu nárůstu využívání informačních technologií uživateli knihovny. Vzrostlo používání elektronické pošty ke kladení dotazů, práce s odbornými databázemi (ke kterým knihovna poskytuje přístup) i vyhledávání v elektronickém katalogů knihovny prostřednictvím internetu. Ukazuje se také, jak důležité je pravidelné dodávání záznamů knihovny UPM do Souborného katalogu CASLIN. Vždyť jen meziknihovní služba vzrostla na dvojnásobek.

    Pouze mezinárodní výměna publikací vykazuje mírný pokles, který způsobil nedostatek původních publikací – katalogů muzea, které můžeme nabídnout k výměně.

    Pracovnice knihovny se stále snaží zkvalitňovat služby uživatelům. Usilují o zapojení Knihovny UPM do aktivit ostatních knihoven při využívání informačních technologií v knihovnické práci, a okruh knihoven, se kterými spolupracují, se tak stále rozšiřuje. Např. Knihovna UPM od roku 2000 přispívá svými záznamy do Souborného katalogu – CASLIN, zapojila se do Jednotné informační brány a v  roce 2004 ve spolupráci s dalšími třemi knihovnami vybudovala Virtuální uměleckou knihovnu. Knihovna se zapojuje i do dalších knihovnických akcí (Březen měsíc internetu, anketa Moje kniha, Týden měsíc knihoven apod.).

   

Zpracovala: PhDr. J. Okrouhlíková

Zveřejněno: 26.1.2005

nahoru