Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti Knihovny UPM za rok 2003

Doplňování knihovního fondu
Čtenáři a služby
Zpracování a ochrana knihovního fondu
Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Doplňování knihovního fondu

Přírůstky:

Výměnou 249 sv.
Koupí 480 sv.
Darem 1 682 sv.
Za reprodukční práva 21 sv.
Za zápůjčky 29 sv.
Celkem 2 461 sv.

z toho

Knihy a časopisy 1374 sv.
Výstavní katalogy 975 sv.
Aukční katalogy 105 sv.
Diapozitivy 0 ks.
CD-R 97 ks.
Videokazety 0 ks.

Dary Knihovně UPM:

Nejvýznamnější dárci, instituce a osoby:
Dům umění města Brna, Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Rakouské kulturní fórum Prag, Goethe Institut Praha, SČUG Hollar, Praha, Institut tvůrčí fotografie Opava, FAMU Praha, Galerie Josefa Fragnera, Maďarské kulturní středisko, Muzeum českého výtvarného umění, Via Art, Galerie kritiků, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Chebu, Rabasova galerie Rakovník, Galerie umění  Benešov u Prahy, Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod.
Dr. Koenigsmarková, Mgr. M. Hlaveš, Susanne Frantz, Dr. Okrouhlíková, P. Štembera, K. Dostálová, Dr. Hartmanová, J. Mlčoch, Blanka Sůvová, Pavel Hlava, Ing. Alena Samohýlová, Dr. Mžyková, Josef Polívka, Dr. Daniela Karasová, Dr. Eva Uchalová, Dr. Klimešová, Ing. Pavel Čtyroký, Mgr. Petr Vaňous, Dr. Iva Janáková.

Odpisy: 10 knihovních jednotek

Knihovna má k 31. prosinci 2003 celkem 160 517 kj.

Na nákup knižního fondu bylo v roce 2003 vynaloženo 310 743,- Kč. Hodnota publikací získaných výměnou činí
124 762,- Kč.

nahoru

Čtenáři a služby

Návštěvníci knihovny a studovny 6 102 osob
Čtenáři 4 410 osob
z toho: 794 uživatelů internetu
v roce 2003 zapsaných čtenářů

492 osob

z toho:

36 uživatelů internetu

pracující

339 osob

studenti + důchodci

116 osob

držitelé průkazek na volný vstup

37 osob

Výpůjčky: 16 135 sv.
Presenční 15 331 sv.
Pracovníkům muzea 652 sv.
Absenční 113 sv.
MVS 39 sv.

Bibliografické a knihovnické informace

Ve studovně průměrně 15 denně
Telefonicky 132
Prostřednictvím internetu 36
Písemně 7
Rešerše knih a časopisů, konzultace 58
 
Kopírovací služba:
Kopie černobílé 51 209 kopií
pro veřejnost 40 070 kopií
pro UPM 11 139 kopií
Kopie barevné 2 457 kopií
pro veřejnost 217 kopií
pro UPM 2 240 kopií

Využívání Internetu:

Uživatelé knihovny 794 osob
Dotazy vyřízené prostřednictvím internetu 36
Vyhledávání v databázích EIFL Direct 78
ProQuest 97
PCI 39
Domovskou stránku knihovny navštívilo 7 715 osob

nahoru

Zpracování a ochrana knihovního fondu

   Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Monografie a seriály jsou katalogizovány též na lístcích pro generální jmenný katalog. Od roku 2001 probíhá souběžná rekatalogizace starších přírůstků fondu do elektronické databáze. Během roku 2003 byly nově zkatalogizovány přírůstky z let 1979 až 1986. Články z periodik jsou rozepisovány do elektronické databáze již od roku 1995.

Katalogizace do elektronické databáze:

monografie (knihy a výstavní katalogy) 2 345 záznamů
retrokatalogizace 3 423 záznamů
články 5 152 záznamů
seriály (časopisy a periodické sborníky) 43 záznamů
celkem 10 963 záznamů

Katalogizace klasickým způsobem do generálního jmenného lístkového katalogu, včetně přípisů - 1 374 záznamů.

Revize a ochrana knihovního fondu:

Revize knihovního fondu se podle knihovního zákona 257/2001 Sb. nemusí provádět průběžně, ale pouze jednou za 10 let.

Vazby časopisů 105 sv.
Opravy knižního fondu vlastními silami: 95 sv.
hřbety knih, drobnější opravy, roztržené listy apod. 95 sv.
nové desky na separáty 23 ks.

nahoru

Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

 • Akviziční činnost
 • Zápisy do inventáře, místních seznamů, do evidence časopisů
 • Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence
 • Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta
 • Zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů, opisování lístků pro různé katalogy a kartotéky
 • Příprava časopisů do vazby
 • Evidence výpůjček + upomínky
 • Agenda spojená s MVS
 • Evidence čtenářů a uživatelů internetu
 • Administrace databáze T-Series, průběžná redakce záznamů v této databázi
 • Administrace domovské stránky knihovny na internetu
 • Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely
 • Školení uživatelů T-Series a uživatelů databází
   Během roku pracovníci knihovny pomáhali při stěhování části knihovního fondu z mimopražského depozitáře do Prahy a jeho rozmístění do nových regálů.
    V roce 2003 se knihovna UPM zapojila do velkého celostátního projektu Jednotná informační brána
    Byla dokončena plánovaná retrospektivní katalogizace fondu do roku 1979, která pro rekonstrukci budovy nemohla být splněna v loňském roce.

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami, veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:

 • Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK - vedení praxe vysokoškolských studentů – 2 studenti
 • Spolupráce s Ústavem dějin umění AV ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury
 • Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím či k výstavám
 • Spolupráce s Knihovnou Národního technického muzea při zapojení do JIB (Jednotné informační brány)
 • Spolupráce s knihovnami v ČR s příbuzným zaměřením fondů při vytváření konsorcií za účelem získání licencí odborných databází – v letošním roce získání licence k databázi Art Index/Fulltext
 • Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.
 • Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven České republiky a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.
 • Spolupráce s knihovnami Rady uměleckohistorických knihoven ve všech oblastech společných zájmů, především v automatizaci knihovnických procesů, poskytování konsultací, a především při přípravě oborového hesláře. Spolupráce s knihovnami v ČR s příbuzným zaměřením fondu při vytváření konsorcií za účelem získání licencí odborných databází – v letošním roce získání licence k databázi Art Index Fulltext  letošním roce při přípravě projektu Virtuální umělecká knihovna.
 • Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:
- s Národní knihovnou ČR při standardizaci v oblasti věcného zpracování
- s Národní knihovnou ČR při vytváření CASLIN - Souborného katalogu ČR
- s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

Akce ve studovně knihovny:

 • 2drobné výstavky materiálů ze sbírek muzea: 50. výročí expozice porcelánu Klášterec nad Ohří, Přírůstky do sbírek UPM.
 • a další akce: vernisáže ( Danner Preis –Živoucí a nadčasové, Přírůstky sbírek UPM), schůze, školení, semináře, filmování apod.

Studijní cesty, semináře, školení

    Pracovnice knihovny se nejen zúčastnily řady školení a seminářů, ale též na některých přednesly odborné příspěvky. Jedná se hlavně o školení v rámci projektu Elektronické informační zdroje, celostátní konference Inforum v Praze (květen) a celostátní konference Knihovny současnosti v Seči (září) a každoročních seminářů muzejních knihovníků v Třebíči (září) a paměťových institucí “Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě” (prosinec).

Závěr

    Většina statistických údajů v této zprávě o činnosti je oproti minulým letům výrazně nižší. Návštěvnost, počet výpůjček i služeb byly ovlivněny provizorním provozem knihovny během celého roku. Menší návštěvnost knihovny byla též způsobena občasnými krátkodobými uzavřeními knihovny z provozních důvodů.

    Na druhé straně je vidět nárůst využívání informačních technologií – používání elektronické pošty ke kladení dotazů, vyhledávání v odborných databázích ke kterým knihovna poskytuje přístup i časté hledání v elektronickém katalogu knihovny prostřednictvím internetu.

    Je potřeba zdůraznit velké úsilí pracovnic knihovny zajišťovat normální provoz knihovny v nepříznivých provozních podmínkách. Počet hodin otevření knihovny pro veřejnost se oproti minulým létům dokonce o 4 hodiny zvýšil, aby se tak vyvážila delší doba pro expedici žádané literatury z mimopražského depozitáře.

 

Zpracovala: PhDr. J. Okrouhlíková

Zveřejněno: 15.1.2004

nahoru