Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti Knihovny UPM za rok 2002

Doplňování knihovního fondu
Čtenáři a služby
Zpracování a ochrana knihovního fondu
Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Doplňování knihovního fondu

Přírůstky:

Výměnou 462 sv.
Koupí 364 sv.
Darem 1 077 sv.
Za reprodukční práva a zápůjčky 66 sv.
Celkem 1 969 sv.

z toho

Knihy a časopisy 831 sv.
Výstavní katalogy 1026 sv.
Aukční katalogy 102 sv.
Diapozitivy 0 ks.
CD + videokazety 9 ks.

Dary Knihovně UPM:

Nejvýznamnější dárci, instituce a osoby: Dům umění města Brna, Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Rakouské kulturní fórum Prag, Goethe Institut Praha, SČUG Hollar Praha, Institut tvůrčí fotografie Opava, FAMU Praha, Galerie Josefa Fragnera, Maďarské kulturní středisko.
Dr. Koenigsmarková, Mgr. M. Hlaveš, Dr. Janáková, Dr. Okrouhlíková, Dr. Spiwoková, P. Štembera, K. Dostálová, K. Hartmanová, J. Mlčoch, G. Dubská, Susanne K. Franz, Dr. Neumannová, doc. J. Vybíral.

Odpisy: 5 knihovních jednotek

Knihovna má k 31. prosinci 2002 celkem 158 066 kj.

nahoru

Čtenáři a služby

Návštěvníci knihovny a studovny 11 321 osob
Čtenáři 9 445 osob
z toho: 1 876 uživatelů internetu
v roce 2002 zapsaných čtenářů

353 osob

z toho:

55 uživatelů internetu

Výpůjčky: 37 059 sv.
Presenční 35 554 sv.
Pracovníkům muzea 1 328 sv.
Absenční 134 sv.
MVS 43 sv.

Bibliografické a knihovnické informace

Ve studovně průměrně 15 denně
Telefonicky 156
Prostřednictvím internetu 26
Rešerše knih a časopisů, konzultace 95
 
Kopírovací služba:
Kopie černobílé 55 333 kopií
pro veřejnost 43 312 kopií
pro UPM 12 021 kopií
Kopie barevné 4 330 kopií
pro veřejnost 212 kopií
pro UPM 4 118 kopií

Využívání Internetu:

Pracovníci UPM 184 osob
Veřejnost 1 692 osob
Vyhledávání v databázích EIFL Direct a ProQuest nesledováno statisticky

    Domovskou stránku knihovny (v české i anglické verzi) s přístupem do elektronické databáze záznamů odborné literatury navštívilo 7 751 osob.

nahoru

Zpracování a ochrana knihovního fondu

    Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Stejně jsou rozepisovány články z periodik. Knihovna nadále vytváří jmenné záznamy pro generální lístkový katalog.

Katalogizace do elektronické databáze:

monografie (knihy a výstavní katalogy) 1 652 záznamů
retrokatalogizace 2 392 záznamů
články 2 078 záznamů
celkem 6 122 záznamů

Katalogizace klasickým způsobem do lístkových katalogů:

jmenná katalogizace 671 záznamů
předmětová katalogizace 76 záznamů
systematická katalogizace 100 záznamů
celkem 847 záznamů
    Pro plánovanou katalogizaci staršího knihovního fondu získala knihovna podporu v projektu MK ČR VISK 5. Z jeho prostředků byly do elektronické databáze znovu zkatalogizovány přírůstky z let 1982 až 1986. Z objektivních příčin (evakuace fondu před povodní a návrat po povodni, v knihovně se netopilo až do 15. listopadu 2002, stěhování celého fondu knihovny mimo Prahu, rekonstrukce skladiště) se nepodařilo zkatalogizovat vše, co bylo naplánováno. V pracích se bude pokračovat v roce 2003.
 
Do CASLIN - Souborného katalogu ČR bylo předáno 7 019 záznamů.

Revize a ochrana knihovního fondu:

Revize knihovního fondu se podle knihovního zákona 257/2001 Sb. nemusí provádět průběžně, ale pouze jednou za 10 let.

Vazby časopisů 86 sv.
Opravy knižního fondu vlastními silami: 190 sv.
hřbety knih, drobnější opravy, roztržené listy apod. 190 sv.
nové desky na separáty 55 ks.

nahoru

Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

 • Akviziční činnost
 • Zápisy do inventáře, inventárních seznamů, do evidence časopisů
 • Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence
 • Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta
 • Opisování lístků pro různé katalogy a kartotéky, zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů
 • Příprava časopisů do vazby
 • Evidence výpůjček + upomínky
 • Agenda spojená s MVS
 • Evidence čtenářů a uživatelů internetu
 • Administrace databáze T-Series, průběžná redakce záznamů v této databázi
 • Administrace domovské stránky knihovny na internetu
 • Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely
 • Školení uživatelů T-series

    V srpnu byly pracovníky knihovny a UPM vystěhováno více než 100 běžných metrů knih velkých formátů (do 1,5 m) před povodní ze spodního patra skladiště a v září opět nastěhováno zpět.

    Během listopadu pracovníci knihovny pomáhali při stěhování veškerého knihovního fondu mimo Prahu, aby se uvolnilo skladiště knihovny pro rekonstrukční práce.
    V roce 2002 získala knihovna UPM 2 granty MK z projektů VISK (=Zpřístupnění katalogů knihoven muzeí a galerií prostřednictvím Jednotné informační brány). Realizací prvního se bude moci knihovna UPM připojit k velkému celostátnímu projektu Jednotné informační brány. Z druhého grantu mohla hradit mzdu brigádníků., kteří katalogizovali starší fond knihovny do elektronické databáze (viz výše).

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

 • Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami, veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:
 • Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK - vedení praxe vysokoškolských studentů – 2 studenti v roce 2001.
 • Spolupráce s Ústavem dějin umění AV ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím, či k výstavám
 • Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.
 • Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven České republiky a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.
 • Spolupráce s knihovnami Rady uměleckohistorických knihoven ve všech oblastech společných zájmů, především v automatizaci knihovnických procesů, poskytování konsultací, a především při přípravě oborového hesláře.
 • Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:
- s Národní knihovnou ČR při standardizaci v oblasti věcného zpracování a analytického popisu
- s Národní knihovnou ČR předáváním záznamů do CASLIN - Souborného katalogu ČR
- s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

Akce ve studovně knihovny:

Výstavky: 5 drobných výstavek materiálů ze sbírek muzea:
Hyalitové sklo                 
Dary Společnosti přátel muzea
Pečetidla
Josef Schulz
Dary Přátel knihovny
Přednáška: o návrháři Jacobsenovi
Další akce: vernisáže (Britská móda, Izraelský design), schůze, školení, semináře, filmování apod.

Studijní cesty, semináře, školení

    V roce 2002 se pracovnice knihovny účastnily řady školení (např. Elektronické informační zdroje, Grafické programy pro PC) a několika seminářů, především celostátní konference Inforum v Praze (květen) a celostátní konference Knihovny současnosti v Seči (září). Dále semináře muzejních knihovníků v Hradci Králové (září), semináře Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (prosinec).

    Většina statistických údajů v této zprávě o činnosti je oproti loňskému roku nižší. Návštěvnost, počet výpůjček i služeb byly ovlivněny zavřením knihovny v druhé polovině roku (stěhování “evakuovaných” knih před povodní, oprava kotelny, stěhování celého knihovního fondu mimo budovu, příprava provizorního provozu, výpadky počítačů v důsledku poškození sítě atd.).

 

Zpracovala: PhDr. J. Okrouhlíková

Zveřejněno: 31.1.2003

nahoru