Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Zprávy o činnosti

Zpráva o činnosti Knihovny UPM za rok 2001

Doplňování knihovního fondu
Čtenáři a služby
Zpracování a ochrana knihovního fondu
Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Doplňování knihovního fondu

Přírůstky:

Výměnou 495 sv.
Koupí 628 sv.
Darem 1 064 sv.
Za reprodukční práva a zápůjčky 142 sv.
Celkem 2 355 sv.

z toho

Knihy a časopisy 1 312 sv.
Výstavní katalogy 929 sv.
Aukční katalogy 114 sv.
Diapozitivy 0 ks.
CD + videokazety 5 ks.

Dary Knihovně UPM:

Nejvýznamnější dárci, instituce a osoby: Dům umění města Brna, Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Rakouský kulturní institut Praha, Goethe Institut Praha, SČUG Hollar Praha, Institut tvůrčí fotografie Opava, Vysoká škola chemicko-technologická Praha, FAMU Praha.
Dr. Koenigsmarková, Dr. Janáková, Dr. Okrouhlíková, Dr. Spiwoková, P. Štembera, J. Kroutvor, Mgr. M. Hlaveš, K. Dostálová, K. Hartmanová, J. Mlčoch, J. Beneš, doc. J. Vybíral, VŠUP Praha.

Odpisy: 7 knihovních jednotek

Knihovna má k 31. prosinci 2001 celkem 154 138 kj.

nahoru

Čtenáři a služby

Návštěvníci knihovny a studovny 13 442 osob
Čtenáři 10 061 osob
z toho: 1 860 uživatelů internetu
v roce 2001 zapsaných čtenářů

610 osob

z toho:

77 uživatelů internetu

Výpůjčky: 50 637 sv.
Presenční 48 767 sv.
Pracovníkům muzea 1 712 sv.
Absenční 101 sv.
MVS 57 sv.

Bibliografické a knihovnické informace

Ve studovně průměrně 15 denně
Telefonicky 258
Prostřednictvím internetu 25
Rešerše knih a časopisů, konzultace 118
Rešerše placené 2
 
Kopírovací služba:
Kopie černobílé 96 123 kopií
pro veřejnost 43 023 kopií
pro UPM 53 100 kopií
Kopie barevné 3 714 kopií
pro veřejnost 768 kopií
pro UPM 2 946 kopií

Využívání Internetu:

Pracovníci UPM 227 osob
Veřejnost 1 633 osob
Vyhledávání v databázích EIFL Direct a ProQuest nesledováno statisticky

    Domovskou stránku knihovny (v české i anglické verzi) s přístupem do elektronické databáze záznamů odborné literatury navštívilo téměř 2x tolik návštěvníků než v roce 2000 - bylo evidováno 7 042 přístupů.

nahoru

Zpracování a ochrana knihovního fondu

    Evidence i katalogizace je prováděna průběžně. Od roku 2001 je celý roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. Stejně jsou rozepisovány články z periodik. Souběžně do elektronické databáze i do lístkových katalogů byly zpracovány pouze přírůstky s inventárními čísly roku 2000. Knihovna nadále vytváří jmenné záznamy pro generální lístkový katalog.

Katalogizace do elektronické databáze:

monografie (knihy a výstavní katalogy) 1 619 záznamů
retrokatalogizace 7 678 záznamů
články 2 710 záznamů
celkem 12 007 záznamů

Katalogizace klasickým způsobem do lístkových katalogů:

jmenná katalogizace 852 záznamů
předmětová katalogizace 1257 záznamů
systematická katalogizace 915 záznamů
celkem 3 024 záznamů
    Pro plánovanou katalogizaci staršího knihovního fondu získala knihovna podporu v projektu MK VISK 5. Z jeho prostředků byly do elektronické databáze znovu zkatalogizovány přírůstky z let 1987 až 1994.
 
Do CASLIN - Souborného katalogu ČR bylo předáno 3 924 záznamů.

Revize a ochrana knihovního fondu:

Revize knihovního fondu: 9 009 sv.
Vazby časopisů 175 sv.
Převazby 8 sv.
Opravy knižního fondu vlastními silami: 86 sv.
zpevnění hřbetu knihy plátnem nebo papírem
drobnější opravy, roztržené listy apod.
nové desky na separáty

nahoru

Dokumentační činnost a spolupráce s jinými institucemi

Práce spojené s evidencí a provozem knihovny:

 • Akviziční činnost
 • Zápisy do inventáře, inventárních seznamů, do evidence časopisů
 • Vedení agendy a evidence mezinárodní výměny publikací, korespondence
 • Administrativní práce, korespondence, elektronická pošta
 • Opisování lístků pro různé katalogy a kartotéky, zařazování lístků do katalogů a kontrola jejich řazení, zjišťování duplikátů, průběžná redakce katalogů
 • Příprava časopisů do vazby
 • Evidence výpůjček + upomínky
 • Agenda spojená s MVS
 • Evidence čtenářů a uživatelů internetu
 • Administrace databáze T-Series, průběžná redakce záznamů v této databázi
 • Administrace domovské stránky knihovny na internetu
 • Export záznamů z elektronické databáze pro různé účely
 • Školení uživatelů T-series

    V červenci a v srpnu byl pracovníky knihovny uspořádán depozitář v Brandýse nad Labem.

    V roce 2001 získala Knihovna UPM 2 granty MK z projektů VISK (Veřejné informační služby knihoven). Realizací prvního dosáhla Knihovna UPM rychlejšího připojení k internetu pomocí rádiových pojítek. Z druhého grantu mohla hradit mzdu brigádníků, kteří katalogizovali starší fond do elektronické databáze (viz výše).

Spolupráce, výstavky, akce, školení, semináře atd.:

 • Knihovna pravidelně spolupracuje s různými vědeckými institucemi, se školami, veřejnými sdělovacími prostředky a samozřejmě s dalšími knihovnami:
 • Spolupráce s Ústavem informačních studií FF UK - vedení praxe vysokoškolských studentů – 2 studenti v roce 2001.
 • Spolupráce s Ústavem dějin umění AV ČR a s redakcí časopisu Umění na pravidelném publikování bibliografie umělecké literatury Spolupráce s odbornými pracovníky muzea při sestavování bibliografií k publikacím, či k výstavám
 • Spolupráce s knihovnami zahraničních i domácích muzeí a dalších institucí hlavně prostřednictvím výměny publikací.
 • Spolupráce s ostatními českými a moravskými muzejními knihovnami v rámci oborové komise muzejních knihoven při Asociaci muzeí a galerií a v rámci Sdružení knihoven České republiky a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Pravidelná účast pracovníků knihovny na odborných seminářích a dalších akcích těchto institucí.
 • Spolupráce s knihovnami Rady uměleckohistorických knihoven ve všech oblastech společných zájmů, především v automatizaci knihovnických procesů, poskytování konsultací, a především při přípravě oborového hesláře.
 • Spolupráce s dalšími knihovnami, hlavně při rozvoji automatizace knihovnických procesů a využívání internetu, a to zejména:
- s Národní knihovnou ČR při standardizaci v oblasti věcného zpracování a analytického popisu
- s Národní knihovnou ČR předáváním záznamů do CASLIN - Souborného katalogu ČR
- s jinými knihovnami prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby
 • Spolupráce s mediálními prostředky – tisk, film a televize.

Akce ve studovně knihovny:

Výstavky: 4 drobné výstavky materiálů ze sbírek muzea:
                  Dary Společnosti přátel muzea
                  Fotograf Jaroslav Rössler
                  Sklo Moser, Karlovy Vary
                  Hyalitové sklo
Přednáška: Dr. D. Karasová - Architekt Jan Kotěra
Další akce: schůze, školení, semináře, filmování apod.

Studijní cesty, semináře, školení

V roce 2001 se pracovnice knihovny účastnily řady školení a několika seminářů, především:

 • celostátní konference Knihovny pro každého v Brně (červen)
 • celostátní konference Knihovny současnosti 2001 v Seči (září)
 • semináře Automatizace knihoven (září)
 • semináře Informační zdroje ve společenských vědách (listopad)
 • semináře Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (prosinec)
 • semináře Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví (prosinec)

Zpracovala: PhDr. J. Okrouhlíková

Zveřejněno: 23.1.2002

nahoru