Knihovna UPM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze Ptejte se knihovny
Úvodní stránka Otevírací doba Aktuality Mapa stránek English
Poskytované služby
Výpůjční
Reprografické
Informační
Rešeršní
Ceník služeb
Katalogy
On-line katalog
Lístkové katalogy
Přírůstky
Časopisy
Katalog VUK
Katalog VPK
O knihovně
Profil fondu
Historie
Pracovníci
Projekty
Knihovní řád
Zprávy o činnosti
Fotogalerie
Zdroje informací
Databáze
Muzea
Kultura, umění
Památky
Instituce, školy
Noviny, časopisy
Praktické informace
Muzejním knihovnám
Aktuality
Členové výboru
Materiály komise
Muzejní knihovny - www
E-konference
Seminář
Články a prezentace
Zdroje informací
Knihovna UPM - Projekty

Knihovna UPM spolupracuje na následujících projektech

 

Jednotná informační brána

Portál Jednotné informační brány (dále jen JIB) se vytváří v rámci programu VISK 8/B. Umožňuje uživatelům z jednoho místa jedním vyhledávacím rozhraním využívat různé české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, souborné katalogy, plnotextové databáze, atd). Zdroje, které JIB zpřístupňuje, lze rozdělit na volně dostupné a licencované (dostupné pouze z určitých předem nadefinovaných IP adres). Knihovna UPM je  zapojena od roku 2002 do Jednotné informační brány se svým katalogem.
 
Více o Jednotné informační bráně: http://info.jib.cz
Vyhledávání v JIB: http://www.jib.cz
Více o programu VISK8/B: http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm

Oborová brána Umění a architektura (ART)

Do tohoto projektu v rámci VISK8/B se zapojilo všech 9 knihoven Virtuální umělecké knihovny. Jedním z cílů tohoto projektu je propojit katalogy knihoven, které mají ve svých fondech literaturu zaměřenou na obor umění a architektura a své fondy zpracovávají v různých knihovnických systémech, prostřednictvím nových informačních technologií, zejména s využitím MetaLiB, SFX a protokolu Z 39.50. Oborová brána umožňuje paralelní vyhledávání informací z informačních zdrojů v oblasti umění, architektury a příbuzných oborů.

Více o oborové bráně Umění a architektura: http://art.jib.cz
Vyhledávání v oborové bráně ART: http://art.jib.cz/vyhledavac
Více o programu VISK8/B: http://visk.nkp.cz/VISK8B.htm

Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupňování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius

Cílem národního programu Kramerius (program VISK 7) je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu, znesnadňuje zhotovování kopií pro uživatele, zkracuje jejich životnost a zhoršuje možnosti uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost.

Realizace tohoto programu umožňuje:

  • postupné převedení nejvíce ohrožených dokumentů na mikrofilm, který zajišťuje jejich trvalé uchování
  • digitalizaci mikrofilmu, jíž se vytváří kopie pro zpřístupňování pomocí Internetu, lokální sítě, fyzických médií a služby elektronického dodávání dokumentů

Knihovna UPM využívá tento program na ochranné reformátování a digitalizaci velmi cenných časopisů z oblasti architektury, které vycházely na konci 19. a na začátku 20. století. Zatím byly digitalizovány časopisy Pestrý týden, Stavitel, Stavba, Styl, Architektonický obzor.

Více o programu VISK 7: http://visk.nkp.cz/VISK7.htm


Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON

Retrospektivní konverze katalogů znamená převod katalogů z lístkové do digitální podoby. Základním cílem podprogramu je zpřístupnění katalogů a tím fondů největších českých knihoven prostřednictvím internetu. Realizace podprogramu umožňuje široké otevření katalogů i fondů jednotlivých knihoven nejen pro místní, ale i pro vzdálené uživatele, online objednávání dokumentů i z fondů vzdálených knihoven a zkvalitnění meziknihovní výpůjční služby. Knihovna UPM je zapojena do tohoto programu od roku 2001 a za tuto dobu bylo zpracováno do databáze T Series více než 47 000 záznamů, což jsou přírůstky knih z let 1949-1994.

Více o programu VISK 5: http://visk.nkp.cz/VISK5.htm


Virtuální polytechnická knihovna

VPK je kooperační systém knihoven, které se rozhodly společně poskytovat služby typu document delivery uživatelům prostřednictvím www. Pro tento účel vybudovaly Souborný katalog VPK, na němž je postavena základní nabídka těchto služeb. Knihovna UPM se do VPK zapojila v roce 2005.

Více informací o Virtuální polytechnické knihovně: http://www.vpk.cz
Vstup do Souborného katalogu VPK: http://sc.vpk.cz/cgi-bin/vpk/cat/find

Virtuální umělecká knihovna

Virtuální umělecká knihovna (VUK) je na smluvním základě a bez právní subjektivity založené virtuální společenství 9 knihoven, jejichž fondy (nebo jejich části) jsou zaměřeny na dějiny architektury, výtvarné umění, umělecké řemeslo, design a fotografii. Virtuálním spojením těchto vzájemně se doplňujících fondů chtějí zúčastněné knihovny vytvořit pro uživatele komplexní informační zdroj pro oblast umění. Knihovna UPM metodicky vede tento projekt.

Více o Virtuální umělecké knihovně: http://art.jib.cz/vuk
Katalog VUK je nyní provozován v rámci oborové brány Umění a architektura (ART), vstup do katalogu: http://art.jib.cz/vyhledavac